FIFA U-20 World Cup Poland 2019

FIFA U-20 World Cup Poland 2019

23 maja - 15 czerwca

Przekazywanie i odsprzedaż biletów

Posiadacz Biletu nie może sprzedawać, oferować na sprzedaż, odsprzedawać, wystawiać na aukcjach ani darować Biletów, działać w charakterze pośrednika sprzedaży lub przekazywać Biletów w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem sposobów wyraźnie dozwolonych przez FIFA.

Nieautoryzowane przekazanie Biletów stanowi naruszenie Regulaminu Korzystania z Biletów. W takim przypadku Bilety mogą zostać unieważnione. W rezultacie FIFA może:

a) odmówić dostarczenia Biletu Wnioskującemu o Bilet;

b) odmówić Posiadaczowi Biletu wejścia na Stadion;

c) usunąć Posiadacza Biletu ze Stadionu;

d) przejąć Bilet;

e) elektronicznie unieważnić Bilet, a także elektronicznie unieważnić inne Bilety wydane na imię i nazwisko Posiadacza Biletu, jeśli zostanie stwierdzone, że takie Bilety również były przedmiotem naruszenia;

f) wytoczyć sprawę w celu wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących warunków, praw lub przepisów i, w stosownych przypadkach, wysunięcia roszczeń; lub

g) powiadomić organy rządowe o takim naruszeniu.

W takim przypadku nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub innego odszkodowania. Na żądanie FIFA należy wyjaśnić, w jaki sposób, od kogo, za jaką cenę i skąd uzyskało się Bilety.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Meczu wszystkie Bilety mogą zostać odsprzedane za pośrednictwem oficjalnej Platformy Odsprzedaży FIFA zgodnie z obowiązującymi warunkami. Jeżeli którykolwiek z Gości nie może uczestniczyć w Meczu, jego bilet może zostać przeniesiony na innego Gościa lub wystawiony na sprzedaż na oficjalnej Platformie Odsprzedaży FIFA, z zastrzeżeniem Regulaminu Odsprzedaży i Przekazywania Biletów. W celu zapoznania się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami należy kliknąć "Regulamin Odsprzedaży i Przekazywania Biletów".

Oferty Odsprzedaży Biletów można składać na oficjalnej Platformie Odsprzedaży FIFA od 9 kwietnia godz. 13:00 CET do 7 maja godz. 13:00 CET. Biletów nie można wystawiać na sprzedaż poza wyznaczonymi ramami czasowymi.

W celu Odsprzedaży Biletów Nabywca Biletu musi umieścić je na swoim Koncie Biletowym na Platformie Odsprzedaży FIFA oraz podać cenę, za jaką chce je odsprzedać. Poszczególne Bilety mogą zostać sprzedane za cenę nieprzekraczającą ich wartości nominalnej, ale nie niższą niż 20% wartości nominalnej.

Nabywca Biletu nie potwierdza akceptacji Odsprzedaży Biletu. Odsprzedaż Biletu traktowana jest jako ostateczna po przesłaniu informacji o jej zaistnieniu, bez względu na to, czy Nowy Nabywca Biletu chce anulować zakup.

Odsprzedaż nie jest gwarantowana. Jeżeli Bilety nie zostały odsprzedane, Wnioskujący o Bilety nie otrzyma środków z tytułu odsprzedaży, a Bilety na dany Mecz w dalszym ciągu pozostaną ważne. Po zamknięciu oficjalnej Platformy Odsprzedaży przez FIFA, wszystkie bilety, które nie zostały odsprzedane, zostaną automatycznie zwrócone na Konto Biletowe Nabywcy. Niesprzedane Bilety zwrócone na Konto Biletowe mogą zostać wykorzystane jedynie przez Nabywcę Biletu i jego Gościa (w stosownych przypadkach).

Jeżeli dany Bilet nie został jeszcze odsprzedany, Nabywca Biletu może zmienić zdanie i usunąć go z Platformy Odsprzedaży FIFA poprzez wybranie odpowiedniej opcji na swoim Koncie Biletowym w dowolnej chwili do momentu jego odsprzedaży oraz zamknięcia Platformy.

W przypadku pomyślnej odsprzedaży Nabywca Biletu otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny, za jaką Bilet został przez niego wystawiony, pomniejszonej o opłatę administracyjną w wysokości 1 PLN ("Opłata z tytułu odsprzedaży") za każdy faktycznie odsprzedany Bilet.

W przypadku odsprzedaży Biletu FIFA zainicjuje wypłatę środków z tego tytułu na rzecz Nabywcy Biletu nie później niż trzydzieści (30) dni od zamknięcia Platformy Odsprzedaży przez FIFA.

Środki te zostaną przekazane Wnioskującemu o Bilet na kartę płatniczą używaną przez niego przy składaniu Wniosku o Bilet. Jeśli próba zwrotu się nie powiedzie, FIFA Ticketing powiadomi Wnioskującego o Bilet o tym fakcie drogą mailową oraz poinformuje go, w jaki sposób można wskazać alternatywną metodę płatności do otrzymania środków z tytułu odsprzedaży.

Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami są udostępniane osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do otrzymania takich Biletów. W związku z tym, zgodnie z Regulaminem Odsprzedaży i Przekazywania Biletów, Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami nie kwalifikują się do odsprzedaży na oficjalnej Platformie Odsprzedaży FIFA. Nabywca Biletu wyrażający chęć odsprzedania Biletu dla osób ze specjalnymi potrzebami może skontaktować się bezpośrednio z FIFA w okresie od 9 kwietnia (włącznie) do 7 maja 2019 r.(włącznie), pisząc na pytania@fu20wc.tickets.fifa.org (dla klientów krajowych) lub enquiries@fu20wc.tickets.fifa.org (dla klientów zagranicznych).

Nabywca Biletu zobowiązany jest do przesłania FIFA Biletu dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz ze wszelkimi Biletami uzyskanymi wraz z nim dla osoby towarzyszącej oraz wszelkimi innymi Biletami kategorii 1 i/lub kategorii 2 zakupionymi dla Gościa Posiadacza Biletu dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W celu przesłania Biletów do odsprzedaży należy wybrać "Odsprzedaj Bilety".

Klienci, którzy wyrażają chęć zamówienia Biletów na oficjalnej Platformie Odsprzedaży FIFA, mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem swojego Konta Biletowego FIFA w okresie od 9 kwietnia, godz. 13:00 CET, do 7 maja, godz. 13:00 CET.

Każdy przypadek Odsprzedaży Biletów na rzecz Nowego Nabywcy Biletów, należącego do ogółu społeczeństwa, podlega Ogólnodostępnemu Regulaminowi Sprzedaży Biletów oraz Warunkom Ogólnym. W szczególności Nowy Nabywca Biletu jest traktowany jako Wnioskujący o Bilet w rozumieniu Ogólnodostępnego Regulaminu Sprzedaży Biletów.

Klient, który zakupił Bilety za pośrednictwem oficjalnej Platformy Odsprzedaży FIFA, nie może ich odsprzedać zgodnie z Regulaminem Odsprzedaży i Przekazywania Biletów.

W celu zamówienia Biletów na Platformie Odsprzedaży należy wybrać opcję "Aplikuj o Bilety na Platformie Odsprzedaży".

fifa_TBT

Regulamin Odsprzedaży i Przekazywania Biletów

fifa_TBT

Aplikuj o Bilety na Platformie Odsprzedaży

fifa_TBT

Odsprzedaj Bilety